KiKi
  • 0

如何與同事打開話題

  • 0

成日好怕係電梯撞到同事同老闆😂 除左天氣同食左早餐未,仲可以點打開話題

回答問題/提出你的想法

回答問題/提出你的想法


2 Answers