Mini04
  • 0
投票

好奇,有多少人現在是做自己喜歡的工作,而非是為了金錢?

  • 0

投票結果

50%興趣>金錢 ( 2 投票者 )
50%為錢才做 ( 2 投票者 )
根據 4 投票

個參加者,選擇你的答案

我本人,為錢>興趣,但不反感

回答問題/提出你的想法

回答問題/提出你的想法


3 Answers

  1. 我覺得自己係,例如:做Podcast其實賺嘅錢唔多,都真係興趣為主。

    當然,為錢工作我都覺得冇問題。